Regulamin organizacyjny II Powiatowego Festiwalu Nauki

W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 11-13 MARCA 2019 ROKU

 1. Organizatorem w/w Festiwalu jest Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, gospodarzem jej II edycji ZS im.W.Goetla,
 2. Partnerem wspierającym organizatorów są wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu suskiego.
 3. Uczestnictwo szkół w Festiwalu jest dobrowolne – następuje po zapoznaniu się władz szkoły z niniejszym regulaminem oraz wypełnieniu (i odesłaniu) formularza zgłoszeniowego.
 4. Zasadniczym celem Festiwalu Nauki jest promowanie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego (zarówno typu zawodowego, jak też ogólnokształcącego) oraz promocja nauki, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju w społecznościach lokalnych we współpracy z władzami samorządowymi.
 5. Festiwal potrwa 3 dni (11-13 marca 2019 roku), w godzinach 8-11-pierwsza grupa i 11-14 -druga grupa. Jednak ze względów organizacyjnych i logistycznych jego uczestnicy (z poszczególnych gmin) wezmą w nim udział, w terminie określonym przez organizatora i gospodarza Festiwalu.
 6. Koszty przygotowania (i przeprowadzenia Festiwalu) pokrywa jej organizator. Jednak za dowóz uczniów odpowiedzialne są organy prowadzące szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi.
 7. W/w placówki oświatowe wysyłają swoich uczniów na Festiwal Nauki pod opieką własnych nauczycieli, w zorganizowanych grupach. Nauczyciele ci odpowiadają za ich bezpieczeństwo, niezależnie od działań gospodarzy i organizatorów, w tym zakresie. Podczas Festiwalu uczestnicy muszą (ze względów organizacyjnych i związanych z bezpieczeństwem) podporządkować się zaleceniom gospodarza/ organizatorów.
 8. Szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi przysyłające swych uczniów na  Festiwal Nauki odpowiadają za ewentualne, spowodowane przez nich szkody/straty ( zgodnie z art.415 k.c.)
 9. Za stan  techniczny  i bezpieczeństwo na stoiskach odpowiadają ich użytkownicy podczas Festiwalu.
 10. Szkoły średnie zaprezentują swoją ofertę edukacyjną  z wykorzystaniem bazy udostępnionej przez organizatora/gospodarza w hali sportowej, natomiast w Sali mediateka i Sali Obrad  Starostwa Powiatowego każda szkoła średnia będzie mieć możliwość w ciągu 15 minut zaprezentowania się w formie PPP , filmu lub innej. Ze względów organizacyjnych nie będzie możliwości przedłużania czasu prezentacji szkoły.  Czas pobytu młodzieży ze szkół podstawowych w hali sportowej wynosi 45 minut.
 11. Zarówno Organizator Festiwalu Nauki jak i gospodarz jego drugiej edycji nie ponoszą odpowiedzialności za treść i formę prezentacji poszczególnych szkół średnich, pokazaną na festiwalu.
 12. Dane kontaktowe organizatorów znajdują się na stronie internetowej festiwal-nauki.pl
 13. Sprawy nieuregulowane przez niniejszy regulamin będą rozstrzygane w drodze negocjacji, z ewentualnym zastosowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.